Ask Your Question
6

Jak zlepšit průchodnost MI-PAR?

asked 2015-01-31 17:17:39 +0100

anonymous user

Anonymous

updated 2015-01-31 18:13:12 +0100

anonymous user

Anonymous

Docela mě trápí nízká průchodnost předmětu MI-PAR. Zajímaly by mě náměty na to vylepšit.

edit retag flag offensive close delete

6 Answers

Sort by » oldest newest most voted
5

answered 2015-02-01 20:00:50 +0100

Já si myslim, že by se hodila počítací cvičení. Příkladů je hodně a na proseminářích se toho moc nestihne.

edit flag offensive delete publish link more
4

answered 2015-02-01 10:02:59 +0100

Martin Chovanec gravatar image

updated 2015-02-01 10:03:29 +0100

Varianty:

1) Zavést cvičení jako v BI-EFA

2) Udělat z toho volitelný předmět :-)

edit flag offensive delete publish link more
2

answered 2015-02-09 23:09:18 +0100

pikondre gravatar image

Přidat hodinku čas na zkoušku. Studenti mohou již teď odcházet dříve a ti, kteří potřebují více času něco domyslet/srovnat si to, mají šanci získat body. Pokud by byl problém s oddálením začátku ústních, tak by se mohli opravovat již odevzdané písemky a nějaký dozor by zůstal na tu hodinku déle u studentů, kteří ještě píší.

edit flag offensive delete publish link more
2

answered 2015-02-02 10:02:14 +0100

Filip Vondrášek gravatar image

Mě napadá rozdělit PARy na dva semestry. Látky je hrozné množství a za jeden semestr se to nedá stihnout probrat pořádně. Přidat cvičení, napsat cvičebnici, kde by byly různé příklady s různými parametry (WH, SF, 1-port, všeport...), aby byly jasné ty rozdíly v tom "legu".

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-02-04 21:44:26 +0100

chudoma1 gravatar image

jak píšou ostatní tak cvičení, kdy se budou řešit příklady co jsou v písemce za <= 8 bodů. Z nich se jedna dá dát dohromady 12 bodů a jednak se ty těžší můžou nechat na prosemináře.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

To by šlo.

kecup ( 2015-02-18 21:35:48 +0100 )edit
-1

answered 2015-02-02 03:57:44 +0100

elepf gravatar image

Vlastní podpis (jméno) na písemce ohodnotit 12 body jako projev odvahy, že se student osobně dostavil na zkoušku. Věřím, že by to vedlo k průchodnosti vyšší než 50%.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

2

ISIC / občanka? :D

Martin Malinov ( 2015-02-02 11:20:18 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-01-31 17:17:39 +0100

Seen: 1,037 times

Last updated: Feb 09 '15