Ask Your Question
1

Pokud dvakrát nedám PARy, kdy mě vyhodí?

asked 2015-04-15 18:28:17 +0100

Miro Hrončok gravatar image

updated 2015-04-15 23:51:14 +0100

Zatím čistě teoretická otázka, ale pokud letos nedám PARy (zatím jsem je nedal, ale ještě budou termíny v létě), zapíšu si je znovu do zimního semestru příštího AR, můžu udělat zkoušku až v létě (2016), nebo mě po ukončení ZS vyhodí za dvojí nedokončení povinného předmětu?

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-04-15 20:30:58 +0100

Josef Kokeš gravatar image

updated 2015-04-15 20:39:34 +0100

O pokračování ve studiu se sice rozhoduje na konci každého semestru, ale pokud je vyučujícím předmětu ze zimního semestru přislíben zkouškový termín v semestru letním a student ještě má aspoň jeden pokus na zkoušku, tak se nechává pokračovat ve studiu. Aspoň si matně pamatuju, že jsem na toto téma četl vyjádření někoho z vedení na diskusním fóru, ale protože nejsem prezident, nemohu to tvrdit jako skálopevný fakt - zeptal bych se radši na studijním na oficiální výklad.

EDIT: Aha, tak ne na fóru, ale v informacích studijního oddělení to bylo. Bohužel URL zůstává a obsah se mění, takže teď už to v informacích není, ale pro úplnost uložená hodnota (získaná z cache Google, The Wayback Machine to nemá):

Kontrola možnosti zápisu [...] 2) Pokud měl student v zimním semestru akademického roku 2014/2015 zapsány některé povinné nebo povinně volitelné předměty na tzv. druhé zapsání, je nutnou podmínkou zapsání do příštího semestru úspěšné absolvování všech takových předmětů. Pokud student získal zápočet z takovéhoto předmětu a nemá vyčerpány všechny pokusy na zkoušku, bude mu povolen zápis pouze v případě, že mu zkoušející garantuje vyzkoušení v letním semestru (nutno doložit).

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Díky, zeptám se

Miro Hrončok ( 2015-04-15 23:50:59 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-04-15 18:28:17 +0100

Seen: 702 times

Last updated: Apr 15 '15