Ask Your Question
1

Kolikrát je možné opakovat studium?

asked 2015-01-23 20:08:27 +0100

stekl.h gravatar image

Na fb padla otázka, kolikrát je možné opakovat studium. Konkrétně, jeslti je možné, aby někdo studoval 4krát po sobě první ročník. Jak to tedy je? Je to omezeno pokusy, délkou studia, nějak jinak?

edit retag flag offensive close delete

2 Answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2015-01-24 22:53:37 +0100

pohlondrej gravatar image

Na FITu je možné opakovat studium neomezeněkrát. Každý rok tě můžou vyhodit a tobě, pokud znovu dáš přijímačky, nic nebrání v tom, abys pokračoval ve studiu. Já už si tím prošel a na studijním jsem položil stejnou otázku. Bylo mi upřesněno, že na některých fakultách ČVUT (myslím, že na FJFI) toto neplatí, avšak na FIT se opravdu můžeš hlásit znovu každý rok. Jediný problém je, že po těch čtyřech letech prostě platíš školné.

Perlička na závěr : Pan Chludil kdysi říkal, že na FIŤácích miluje jejich houževnatost. Když FIŤáka vyhodí dveřmi, vrátí se oknem. Když ho vyhodí oknem, vrátí se komínem.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

+1 za Chludila :D ví(m) o čem mluví :D

stekl.h ( 2015-01-25 01:37:40 +0100 )edit

Když ho vyhoděj oknem, vrátí se jaderkou.

Miro Hrončok ( 2015-01-25 12:21:14 +0100 )edit
1

answered 2015-01-23 20:16:51 +0100

Josef Kokeš gravatar image

updated 2015-01-23 20:19:04 +0100

Nedokončené studium je obecně možné opakovat libovolně mnohokrát, po prvních čtyřech letech ovšem jen pokud vám vystačí peníze (protože pak už si studium platíte, a nejsou to zrovna drobné). Některé školy teoreticky mohou mít omezující podmínky v rámci přijímacího řízení, ale nikdy jsem to nikde neviděl.

Ale samozřejmě pokaždé procházíte přijímacím řízením a musíte v něm uspět. Přitom při druhém a dalším pokusu už patrně nepůjde uplatnit přijetí na základě minulých výsledků (u nás tedy vysoký výsledek ze SCIO nebo z maturity). Ale mezi námi, kdo jednou na VŠ studoval, už by neměl mít problém udělat příslušné přijímačky na 100% výsledek, takže by přijat být měl.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-01-23 20:08:27 +0100

Seen: 788 times

Last updated: Jan 24 '15