Ask Your Question
2

"ti, co se zapsali 2013 a 2014"

asked 2015-01-28 22:56:03 +0100

Pikaču gravatar image

updated 2015-01-28 23:01:58 +0100

množina A = "ti, co se zapsali 2013 a 2014"

množina B = "ti, co se zapsali 2014"

Když jsem se do magistra zapsal 2014, patřím do které množiny?

edit retag flag offensive close delete

Comments

podobně se řešilo tady: https://askfit.cz/question/1862/mi-prm-vypadlo-ze-studijniho-planu/

Není to oficiální odpověď, ale řekl bych, že B. Tak to mám já. Snad to na jiných oborech to nebude jinak...

VojtechMyslivec ( 2015-01-28 23:12:58 +0100 )edit

Chtělo by to oficiální stanovisko studijního oddělení.

Pikaču ( 2015-01-28 23:18:44 +0100 )edit

Do budoucna, na oficiální stanovisko studijního oddělení je vhodné se ptát studijního oddělení, nejlépe oficiální cestou (např. doporučený dopis).

Josef Kokeš ( 2015-01-30 07:46:45 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2015-01-28 23:21:55 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Kouknout se do KOSu

edit flag offensive delete publish link more

Comments

OK, díky. Toho jsem si nevšiml. :-) Beru to jako odpověď.

Pikaču ( 2015-01-28 23:23:56 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2015-01-28 22:56:03 +0100

Seen: 263 times

Last updated: Jan 28 '15