Ask Your Question
0

BI-DBS import dat z excelu

asked 2014-10-28 20:57:54 +0100

Jan Kotrlík gravatar image

updated 2014-10-28 21:29:19 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Zdravim, stalo se take nekomu, ze pri importu dat z excelu do SQL developeru se pri delsich cislech (rodne cislo) zmrsilo formatovani, takze misto celych 10 cisel se importuje napr. 7,207041006E9? A vyresili jste to nejak?

Diky.

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-10-28 21:28:25 +0100

Josef Kokeš gravatar image

To se nezmršilo v SQL Developeru, ale v Excelu. Potřebujete si nastavit vhodný formát dat v přímo v Excelu. Osobně preferuji radši to vyexportovat do CSV, tam mám potom jasně vidět, jestli jsou data dobře nebo špatně (a vhodným regulárním výrazem z nich udělám SQL, tím spláchnu i kontrolu všech řádků).

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2014-10-28 20:57:54 +0100

Seen: 896 times

Last updated: Oct 28 '14