Ask Your Question
0

Prevod datoveho modelu na relacny

asked 2014-11-29 11:43:49 +0100

gandalf gravatar image

updated 2014-11-29 14:56:08 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Ahojte, previedol som si svoj datovy model na relacny, no v navode na eduxe ako to robit som sa docital, ze moze byt problem pri ISA hierarchii, kde ten prevod vypusti povinny atributy v podtypoch (tu to je napisane https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-DBS/tutorials/solutions/01/j-transformace_isa_hierarchie_do_relacniho_schematu/start pri casti single table). Velmi tomu nerozumiem, ako to teda riesit, ale, co pozeram na ukazkovu smestralku, tam to tiez neriesa, a v relacnom to uz povinny atribut nie je. Mam to teda riesit? A druha otazka,ten prevod mi podaval uplne inak vztahy ako pri datovom modely, tam kde bola polka plna a polka prerusovana je teraz cela prerusovana, inde zas cela plna. Je to ok? Dakujem.

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2014-11-29 16:30:22 +0100

drozdajka gravatar image

ISA - podľa mňa to riešiť asi ani nesmieš :D Logicky, povinné atribúty podtypov sa musia zmeniť na nepovinné, lebo teraz ti jedna tabuľky označuje zakazníka a zamestanca = pre zákazníka nemáš atribút funkcia a keby bol povinný, tak máš error, lebo proste mu to tam nemôžeš vyplniť. Preto nepovinné.

Čiary - to je v poriadku, je to určite správne, proste sa to tak má preložiť. Jednak tam máš asi trochu inú notáciu a tipnem si, že ti vznikli nové tabuľky pri rozklade, teda aj nové vzťahy pričom tie predtým sa museli tomu prispôsobiť.

Keď tak ma opravte, moc odborne to neviem povedať.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-11-29 11:43:49 +0100

Seen: 71 times

Last updated: Nov 29 '14