Ask Your Question
2

Smyčky v konceptuálním návrhu databáze

asked 2014-10-28 18:18:44 +0100

Greg gravatar image

updated 2014-10-28 18:21:19 +0100

Ahoj,

nevíte, kde můžu najít nějaký materiál, jak se řeší smyčky v konceptuálním návrhu databáze? Teď mě Halaška psal, že je nestačí jen zmínit...

Pár jich tam mám no. Ale z dlouholetých zkušeností s SQL si myslím, že by s nimi neměl být problém :-).

Databáze módů do hry Gothic

edit retag flag offensive close delete

2 Answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2014-10-29 12:28:01 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Pro každou smyčku musíš vysvětlit, proč nevadí. Popsat integritní omezení, co nesmí nastat, aby to byl průšvih. Nebo vysvětlit, proč to průšvih nemůže být. Například, že to sice na obrázku je smyčka, ale ty vazby jsou jiné a navzájem nesouvisející.

Těžko se to popisuje na tvém obrázku, protože úplně nevím, co to znázorňuje. Ale třeba na mém jsem uvedl:

ER diagram

Zdánlivá smyčka users - shifts - locations není smyčkou, protože vztah users - locations vyjadřuje, kdo má dostávat směny v daném podniku, a shifts jsou konkrétní směny. Tento vztah spolu přímo nesouvisí.

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2014-10-28 18:40:26 +0100

Vadim Petrov gravatar image

Pokud se pamatuju správně, tak Valenta žádal diskusi smyček a případný integritní omezení. Tipoval bych něco jako "Může developer mod vytvořit a přeložit?"

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-10-28 18:18:44 +0100

Seen: 643 times

Last updated: Oct 29 '14