Ask Your Question
0

Nelze mi přidat odpověď k otázce

asked 2015-11-07 12:56:49 +0100

updated 2015-11-07 12:58:36 +0100

Vyzkoušeno v chrome i firefoxu. Nepíše to žádnou chybu.

Ale očividně mi jde přidat otázku.

edit retag flag offensive close delete

Comments

klikám na Post your answer, i jako community wiki, nic :/

Marek Bartík ( 2015-11-07 13:00:29 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2015-11-07 13:00:49 +0100

updated 2015-11-07 13:09:20 +0100

Vyřešeno, přidal jsem jen malou část mé odpovědi, poté zbytek, kde byl link. V edit módu už to napsalo chybu, že s mou karmou nemůžu publikovat linky.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-11-07 12:56:49 +0100

Seen: 108 times

Last updated: Nov 07 '15