Ask Your Question
2

Zvýraznění kódu v komentáři

asked 2014-11-28 13:01:04 +0100

VojtechMyslivec gravatar image

updated 2014-11-28 13:02:00 +0100

Chtěl bych se zeptat, jak lze na askfit zvýraznit kód v komentáři.

V normálním příspěvku používám zpětný apostrof jako tady. U komentáře tato syntaxe nefunguje: viz můj komentář u: https://askfit.cz/question/1196/imitace-find-executable/?answer=1198#post-id-1198

Ale v komentáři od @shejby zde má kód zvýrazněný: https://askfit.cz/question/1179/nefunkcni-kod/

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-11-28 14:13:01 +0100

Josef Kokeš gravatar image

V komentářích je třeba psát HTML tagy. Ony se pak stejně nějak překonvertují na "hezčí" výstup, ale bez nich bude v komentáři plaintext. Kód se píše mezi <code> a </code>.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Příklad:

<code>find ~ -user "$USER"</code>

find ~ -user "$USER"

Josef Kokeš ( 2014-11-28 14:13:41 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-11-28 13:01:04 +0100

Seen: 103 times

Last updated: Nov 28 '14