Diskuse k chystané reakreditaci MSP

asked 2015-04-20 16:21:11 +0100

anonymous user

Anonymous

Dotazy k chystané reakreditaci magistra? Aneb co se vám nelíbí na MSP ?

edit retag flag offensive close delete