BI-EIA pro ty, kteří se zapsali v roce 2015

asked 2016-07-11 15:50:04 +0100

Aleksandr Efremov gravatar image

Zdravím, proč tento předmět není v nových studijních plánech (ani jako volitelný)? Byl něčím nahrazen? Dostanu za něj kredity, když si ho teď zapíšu?

edit retag flag offensive close delete