Ask Your Question
1

Zápis bakalářských předmětů během magisterského studia

asked 2016-11-21 16:28:47 +0100

smolijar gravatar image

V KOSu mám možnost zápisu kromě MI předmětů i BI při magisterském studijním plánu. Pokud se jedná o volitelné předměty, je mezi tím ve finále nějaký rozdíl? Tedy mohu si zapsat bakalářské předměty a získat za ně stejný počet kreditů jako na bakaláři?

Nechci zi zapisovat již absolvované předměty, ale některé magisterské předměty navazují na bakalářské, které jsem nestihl absolvovat a přišly by mi zajímavé.

edit retag flag offensive close delete

Comments

Nevím přesně, jaká jsou pro to pravidla; mám za to, že to musí schválit proděkan pro pedagogiku. Vím, že některé BI předměty se normálně povolovaly a kredity z nich se počítaly stejně jako kredity z MI předmětů; v době, kdy jsem studoval já, to bylo např. BI-AND nebo BI-3DT.

Josef Kokeš ( 2016-11-21 20:32:25 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-11-22 00:59:46 +0100

VojtechMyslivec gravatar image

Z vlastni zkusenosti - na magistrovi jsem absolvoval nekolik BI predmetu:

Zapis je nutne udelat pres studijni oddeleni - podat zadost o zapsani predmetu "mimo studijni plan". To schvaluje prodekan - studijni a u me to zatim vzdy dopadlo jako "schvaleno, pokud kapacita dovoli."

To v praxi znamenalo to, ze mi predmet zapsaly na studijnim (nemusel jsem jiz chodit osobne) v poslednim tydnu pred zacatekem semestru. Do rozvrhu techto predmetu jsem byl pusteny az jako posledni.

Po absolvovani predmetu se mi kredity normalne zapocitaly jako za volitelne predmety.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

PS: pokud to jde zapsat pres KOS, mozna jsou zahrnuty dostudijniho planu a pak to IMHO bude fungovat jako normalni predmet.

VojtechMyslivec ( 2016-11-22 01:01:25 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-11-21 16:28:47 +0100

Seen: 85 times

Last updated: Nov 22