Ask Your Question
1

Prístup do PC učební

asked 2016-03-28 15:55:21 +0100

drozdajka gravatar image

updated 2016-03-29 09:50:10 +0100

VojtechMyslivec gravatar image

Zdravím, pokazil sa mi notebook, mám ho v servise, ale neviem kedy bude funkčný. Preto sa chcem opýtať, či je možnosť navštevovať PC učebne v škole a používať tam umiestnené počítače, keď tam práve neprebieha žiadna výuka.

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-03-28 16:17:25 +0100

Josef Kokeš gravatar image

updated 2016-03-28 16:22:28 +0100

Ano, je. Od toho ty počítače jsou, škola nemůže studenty nutit, aby si kupovali svoje počítače a svůj software.

Mnohdy jde počítače používat i v době výuky, pokud je v učebně volné místo a nerušíte, je však vhodné se domluvit s konkrétním vyučujícím.

Edit: Výše uvedené platí samozřejmě za předpokladu, že na těch počítačích chcete dělat školní věci. Mimoškolní věci na nich (dle studijních předpisů) dělat nesmíte, dokonce jsem se kdysi se zlou potázal, i když jsem chtěl jenom pingovat svůj počítač doma...

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Ďakujem za odpoveď, potrebujem si pripraviť labáky na BEZy a písať bakálarku, takže sa jedná o školské veci. Ešte jedna podotázka, škola je otvorená do 22:00?

drozdajka ( 2016-03-28 16:45:42 +0100 )edit

Myslím, že ano, matně si vzpomínám na opravování papírových testů BI-UOS, které se protáhlo docela dlouho. Ale jestli to bylo 22:00 nebo 21:00, za to ruku do ohně nedám.

Josef Kokeš ( 2016-03-28 16:52:29 +0100 )edit
1

Nova budova je otevrena ve vsedni dny do 22:00, viz http://www.fa.cvut.cz/Cz/Fakulta/BudovaFa

Petr Klejch ( 2016-03-28 21:11:23 +0100 )edit
2

O učebnách a jejich provozu najdete informace na této stránce ICT FIT ČVUT: https://ict.fit.cvut.cz/~web/current/web/classrooms/ucebny/.

FIT ČVUT ( 2016-03-29 15:25:48 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-03-28 15:55:21 +0100

Seen: 271 times

Last updated: Mar 28