Ask Your Question
0

Ruzné prednášky

asked 2015-10-07 17:24:27 +0100

Fenrir gravatar image

updated 2015-10-07 17:59:05 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Zdravím,

zajímalo by mě, jestli bude problém, pokud budu chodit na týdenní přednášku jedné paralelky, ale na druhou přednášku (jednou za dva týdny) paralelky druhé. Tzn. jestli učivo navazuje na týdenní přednášky nebo mají tyhle přednášky svoji vlastní osnovu.

Děkuji

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
4

answered 2015-10-07 18:25:03 +0100

Tomáš Kalvoda gravatar image

Záleží na konrétním předmětu. Např. u BI-ZMA dojde určitě k různým posunům. Přednášky nejdou vždy úplně stejně, navíc různým přednášejícím. Musíte si tedy odhlídat, aby Vám část látky neutekla, nebo abyste něco neslyšel dvakrát.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-10-07 17:24:27 +0100

Seen: 2,739 times

Last updated: Oct 07 '15