Ask Your Question
1

UML - Diagram aktivit

asked 2015-01-19 10:55:48 +0100

pohlondrej gravatar image

updated 2015-01-25 18:31:06 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Ahoj, chtěl bych se ujistit, že správně rozumím diagramům aktivit.

Zde je diagram aktivit, který znázorňuje proces vydání léků v lékárně :

image description

Zajímalo by mě, jestli je nutné v případě č. 1 (viz pokus o zakroužkování v Malování) nutné dávat rozhodovací kosočtverec do zóny zodpovědnosti pacienta, či nikoliv (tedy zda se swimlanes týkají pouze aktivit samotných). Dále by mě zajímalo, zda je nutné provést join v případě č. 2, či zda mohu tento join vynechat a dát přímo dvě šipky do aktivity "zaplacení". Má tento diagram nějaké další zásadní chyby ? Děkuji za odpovědi.

Graf je možné editovat na https://drive.google.com/file/d/0B0D1ix2Wqm07ay1ZbFRqRVJxMGs/view?usp=sharing .

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2015-01-22 20:38:11 +0100

Sandokan gravatar image

1) Není to nutnost, opravdu se zóny týkají aktivit. Účel diagramů je však předávat nějakou informaci, pokud k pochopení diagramu pomůže, že je rozhodovací kosočtverec vlevo (jasně dáme najevo že o tom rozhoduje pacient), ať to tak klidně je. Na druhou stranu větve jasně říkají "zákazník chce/nechce".

2) Musí být kosočtverec, kosočtvercem se totiž pokračuje dál jakmile k němu dojdeme jakoukoliv šipkou. Zatímco defaultní význam více šipek do jedné aktivity znamená join (z páru fork/join), tedy čeká se dokud k aktivitě nedojdeme ze všech šipek co do ní vedou, což by u disjunktních jevů nikdy nenastalo a diagram by byl chybný.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-01-19 10:55:48 +0100

Seen: 390 times

Last updated: Jan 22 '15