Ask Your Question
0

Jak správně oslovit při prezentaci

asked 2014-11-11 15:45:18 +0100

Sandokan gravatar image

updated 2014-11-11 23:48:06 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Toto je otázka týkající se hlavně PPR, ale prezentuje se občas i v jiných předmětech.

Byli jsme na cvičení informování že například při prezentaci BP před komisí je vhodné oslovení "Vážený pane předsedo, vážená komise,..." Zároveň bylo jako negativní příklad uvedeno že oslovení "Vážení posluchači" je příliš obyčejné a že to může říct každý.

Otázka tedy zní: Pokud budu na cvičení před třídou něco prezentovat, měl bych nejdříve oslovit cvičící a poté spolužáky. Jak ale na cvičící? profesorka? učitelka? paní? slečna? Nenapadá mě bohůžel vhodný kompromis mezi obyčejností a šťoucháním do vosího hnízda.

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
9

answered 2014-11-12 00:00:36 +0100

Miro Hrončok gravatar image

updated 2014-11-13 10:05:56 +0100

Na cvičení je dobré oslovit nejdříve vyučující(ho) a poté spolužáky.

Cvičící určitě neoslovuj profesorko, obávám se, že žádnou profesorku na fakultě nemáme (i když se možná pletu). Ideální, pokud chceš být absolutně korektní, je dohledat si (např. v usermapu) titul. Oslovuje se podle nejvyššího titulu. Paní Ing. Danu Vynikarovou, Ph.D. tedy oslovíš „paní doktorko“ *. Paní Mgr. Moniku Součkovou oslovíš „paní magistro“. V obou případech je irelevantní, jestli jsou vdané, nebo ne, titulovaným se nikdy neříká slečno.

Výjimkou jsou lidé titulovaní Bc. - tímto titulem se obvykle neoslovuje, oslovuje se jménem („pane Hrončoku“), případně „pane asistente“ (adekvátně „paní asistentko“, ne „slečno asistentko“). Stejně tak u netitulovaných cvičících. Tam je asi v pořádku říci „slečno Nováková“, pokud jsme si jisti, že nemá ani Bc. a že je svobodná, ale nikdy není chyba říct „paní“.

Některé funkce mají v oslovení přednost, pana prof.Ing. Pavla Tvrdíka CSc., neoslovujeme „pane profesore“, ale „pane děkane“. Platí to také pro tajemníka, proděkany, rektora, prorektory a případné další. „Pane vedoucí katedry“ se nepoužívá, tam se používá titul. Používá se to jak u dlouhodobých funkcí, tak i u krátkodobých (promotor, předseda, apod.). Pokud má člověk momentálně dvě funkce, tedy např. pan proděkan Balík je promotorem promoce, myslím, ale nejsem si jist, že se použije ta aktuálně důležitější, na promoci oslovovali pana Balíka promotore.

Své spolužáky je lepší oslovit „vážené kolegyně, vážení kolegové“ a vyhnout se termínu spolužák, jelikož to nezní příliš odborně. V případě nedostatku času čí chuti bych se nebál začlenit do termínu kolegyně/kolegové i cvičící(ho), jelikož se tak může na fakultě de facto oslovovat kdokoliv, myslí se tím kolega z akademické obce.

* i když jsem někde zaslechl, že podle nějakých nových pravidel už se u Ph.D. oslovení nemění na doktor, ale zůstává podle titulu před jménem, nikdy jsem ale toto údajné nové pravidlo napsané neviděl

tl;dr: např.: „Vážená paní magistro, vážené kolegyně a kolegové.“

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-11-11 15:45:18 +0100

Seen: 892 times

Last updated: Nov 13 '14