Ask Your Question
1

Rešení kongruence

asked 2016-11-01 17:46:09 +0100

RadekS gravatar image

updated 2016-11-13 17:13:06 +0100

Prosim pomoc. Jak obecne, co nejefektivneji vyřesim nasledujici kongruenci.

(2^k)*x≡b (mod m) image description Děkuji

k, b a mod m znám

edit retag flag offensive close delete

Comments

Rád Vám odpovím, ale musíte mi trochu ujasnit, co jsou ty písmenka. Je to tak, že m, b a k znáte a x je neznámá?

Karel Klouda ( 2016-11-03 09:22:45 +0100 )edit

Dobrý den. Ano, k, b, a mod m znám. Hledám X. Prý to jde Euklidovým algoritmem ale prý to jde ještě rychleji jiným postupem. Omlouvám se za pozdní odpověd.

RadekS ( 2016-11-13 17:10:20 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-11-17 22:42:13 +0100

Karel Klouda gravatar image

Jak nás učí MI-MPI: Rovnice má řešení pouze pokud je m liché (přesněji nesoudělné s 2^k), nebo pokud je b dělitelné největším společným dělitelem m a 2^k.

V prvním kroku bych nahradil 2^k číslem 2^k (mod m). Pak bych postupoval tak, jak je popsáno zde na slajdech 15 až 18. Jak funguje rozšířený Euklidův algoritmus najdete také v odkazovaných materiálech nebo také třeba zde.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2016-11-01 17:46:09 +0100

Seen: 154 times

Last updated: Nov 17