Ask Your Question
1

připojení k gui routeru který funguje jako switch

asked 2016-09-24 14:14:37 +0100

desss gravatar image

abych vysvětlil otázku: mám TP-LINK TL-WR841N router, kterému za "normálních" podmínek přichází do WAN zástrčky "internet zvenku", do LAN zástrček jsou připojeni klienti, kterým je poskytován internet a to samé přes WIFI...

bez problémů se na něj připojím přes webové rozhraní na 192.168.1.1 defaultně admin/admin

pokud ale internet přivedu do LAN zástrčky (a vypnu na routeru dhcp), začne se chovat jako switch, tzn. WAN zástrčka je prázdná a klienti jsou připojeni do zbylých LAN zástrček

důvod, proč to chci mít nastavené takto, je ten, aby mi router nevytvářel novou síť a já zůstal na té původní (kabel "s internetem" vede z pokoje do pokoje)

nedaří se mi ale dostat do webového rozhraní v tomto režimu - co mi ze "síťařiny" uniká?

edit retag flag offensive close delete

Comments

Nechce ten router náhodou, aby připojení k rozhraní přicházelo z privátního adresového rozsahu?

Josef Kokeš ( 2016-09-24 16:29:20 +0100 )edit

v nastavení jsem našel "Remote Management" a tam "Web Management Port" a "Remote Management IP Address: (Enter 255.255.255.255 for all)" -- to by mohlo být ono?

desss ( 2016-09-24 17:15:43 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-10-03 15:30:59 +0100

crc gravatar image

updated 2016-10-03 15:31:45 +0100

Jakou IP a síť měl ten router (nyní ve switchi), než se vyplo DHCP? Osobně mám router, který přiděluje IP ze sítě 192.168.1.0/24 a jeden takový switch, který měl před vypnutím DHCP síť 10.0.0.0/24 (a jeho IP 10.0.0.1) ... pokud se do něj potřebuji dostat, tak se k němu připojím kabelem, nastavím si ručně IP adresu z rozsahu 10.0.0.2-10.0.0.254 a web. rozhrani routeru (switche) najdu pod 10.0.0.1 Pokud clovek zapomene jaka sit tam byla pred vypnutim DHCP, tak asi jedinej hardreset.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-09-24 14:14:37 +0100

Seen: 180 times

Last updated: Oct 03

Related questions