Ask Your Question
0

Týdenní absence

asked 2016-09-09 12:15:41 +0100

anonymous user

Anonymous

updated 2016-09-09 13:29:03 +0100

Chtěl bych se zeptat jak velký problém je týdenní absence ke konci října pro studenta prvního ročníku - je potřeba absenci omlouvat a lze chybějící látku doplnit?

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-09-09 14:12:57 +0100

Josef Kokeš gravatar image

updated 2016-09-09 14:27:09 +0100

Následující platí pro ČVUT FIT, na jiných školách to může být a často bývá jinak.

Formálně: Pro studenty v prvním semestru*) je účast na přednáškách i cvičeních povinná.

Realisticky: Nevím o žádné přednášce, na které se přítomnost kontroluje. Na cvičeních některých předmětů se docházka kontroluje a na části z nich je účast dokonce jednou z podmínek zápočtu. Nenapadá mě však žádné cvičení, kde by nebyla povolena nějaká malá absence a/nebo se trvalo na omluvě. Omluva je celkem bezvýznamná, má smysl jen, pokud plánujete absenci v době testu (což by mohlo na konci října být například v BI-PS1), ale v tu chvíli to stejně musí být uznatelná absence (nemoc, účast na akademicky relevantní soutěži...). Ale i když se na test neomluvíte, tak se nic neděje, jen ztratíte body za ten test.

Realisticky 2: Neúčast pro vás může a nemusí znamenat problém z hlediska pochopení látky. Záleží na předmětu a na vaší orientaci v něm. Je klidně možné, že po dvou týdnech zjistíte, že vám přednášky a/nebo cvičení nepřináší tolik, aby stálo za to na ně chodit (může to nastat jak v případě, kdy látku dáváte levou zadní, tak v případě, že jí nerozumíte vůbec, a klidně i v jakékoli poloze mezi těmito extrémy). Takových studentů, kteří přestanou chodit, je každý rok mnoho, nemusíte se bát, že byste byl výjimka. Ale ta nepřítomnost vám může ztížit porozumění látce, která teprve přijde - zejména matematiky tím bývají dost typické.

Doplnění látky: To je na vás. Nikdo vám nebude dělat náhradní přednášky, očekává se, že si látku dostudujete sám (nebo vsadíte na to, že ji nebudete potřebovat). Ale není obvykle žádný zásadní problém, když si nastudujete materiály a když pak zjistíte, že něčemu nerozumíte, požádáte vyučujícího o konzultaci. Od toho konzultace jsou (ostatně, od toho jsou na škole i vyučující, kdyby šlo jen o přednášení a o kontroly testů, tak to lépe zvládne video a testovací aplikace).

*) Možná ročníku? Vím, že na to byl nějaký příkaz děkana (rektora?), ale nedaří se mi teď najít zdroj.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2016-09-09 12:15:41 +0100

Seen: 270 times

Last updated: Sep 09