Ask Your Question
1

Progtesty na Github

asked 2016-08-13 02:15:49 +0100

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

updated 2016-08-13 02:15:49 +0100

anonymous user

Anonymous

Zdravím, chci se zeptat, jestli můžeme dávat staré progtesty na Github (oficiálně), resp. je kód majetkem školy nebo můj? Díky

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-08-13 11:47:13 +0100

Josef Kokeš gravatar image

IMHO tomu nic nebrání. A nevidím nic špatného na tom, když se student svými kódy pochlubí. Dal bych si ale pozor na to, abyste zveřejnil pouze svoje kódy - zadání a testová data by možná mohla splňovat znaky díla dle autorského zákona.

Druhá věc ke zvážení je, jestli zveřejnění někomu pomůže. Budoucím studentům těžko, sice jim tu usnadní napsání funkčního kódu, ale ochudí je to o cvik s tím, jak si problém zalgoritmizovat a naprogramovat sám. Plus je tu otázka porovnávání podobností s existujícími kódy, že...

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Jen dodám, že při zveřejnění určitě doplň nějakou vhodnou free software licenci, ať je to ostatním k užitku. Zadání bys měl přeformulovat vlastními slovy, testovací data dát vlastní.

Miro Hrončok ( 2016-08-16 18:42:19 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-08-13 02:15:49 +0100

Seen: 387 times

Last updated: Aug 13