Ask Your Question
2

Tema diplomky vs. obor studia

asked 2016-07-01 16:51:45 +0100

anonymous user

Anonymous

updated 2016-07-01 17:09:05 +0100

Do jaké míry je potřeba se držet svého oboru při hledání tématu diplomové práce? Mohl bych se jako student oboru Počítačové systémy a sítě v dip. práci věnovat např. databázím, nebo artificial intelligence?

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-01 17:51:44 +0100

Josef Kokeš gravatar image

updated 2016-07-01 17:52:34 +0100

Obor je třeba dodržet do té míry, aby prošel přes schvalovatele katedry a před děkana. Co to přesně znamená není pevně dané, ale zhruba jde o to, že by se téma DP mělo významnou částí dotýkat oborově povinných předmětů. V tomto ohledu jsou databáze a AI pro obor počítačové systémy a sítě poněkud problematické. Dovedu si představit, že byste je použil jako nástroj pro splnění nějakých PSS cílů, ale mít to jako hlavní zaměření, to podle mě neprojde, pokud to nebude těsně navázané na látku oboru - zkuste nějaký výzkum distribuovaných databází, například, to by mohlo projít.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

Tento systém mi nepřijde dvakrát šťastný, velmi zužuje možnost výběru diplomových prací některým oborům. Pod soft. inženýrství se schovají cca všechna témata, ale ostatní obory maj díky této metodice témat mnohem méně.

vilestra ( 2016-07-02 17:21:18 +0100 )edit

Až tak zlé to není, často je možné téma přeformulovat tak, že děláte zhruba to samé, co jste měl původně v úmyslu, ale už to odpovídá oboru. Sedněte si na to se svým vedoucím a uvidíte, co to udělá.

Josef Kokeš ( 2016-07-02 18:28:44 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-07-01 16:51:45 +0100

Seen: 261 times

Last updated: Jul 01

Related questions