Ask Your Question
1

zadani diplomky - formality

asked 2016-03-16 19:31:35 +0100

anonymous user

Anonymous

updated 2016-03-17 11:17:19 +0100

anonymous user

Anonymous

Vedouciho mam klasicky z FITu.

1) mam ji ve stavu Schváleno (čeká na oponenta) - je potreba z me strany ted neco delat?

2) Vsiml jsem si, ze po kliknuti na "Zadani" ve sloupecku "Akce" se vygeneruje pdf pro nejake uredni ucely. Je potreba s tim ted neco z me strany delat?

Dekuji

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2016-03-16 20:17:40 +0100

Josef Kokeš gravatar image

updated 2016-03-17 10:41:30 +0100

Miro Hrončok gravatar image

TL;DR: Nemusíte dělat nic.

1) Ne nezbytně. Můžete si zkusit sehnat vlastního oponenta a navrhnout ho katedře, na které obhajujete. Nebo to můžete nechat na katedře, ať si oponenta najde sama.

2) Zadání se vytiskne na FITu, orazítkuje, podepíše ho děkan a vedoucí katedry a tento papír pak dostanete od referentky pro státnice (k vyzvednutí budete vyzváni e-mailem). Ten si zkopírujete a pak vložíte do diplomové práce místo listu "sem vložte zadání".

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2016-03-16 19:31:35 +0100

Seen: 549 times

Last updated: Mar 17

Related questions