Ask Your Question
2

Zeptejte se děkana LS 15/16 [closed]

asked 2016-03-08 10:24:53 +0100

V letním semestru 2015/2016 proběhne setkání ve čtvrtek 10. března od 18:00 v posluchárně T9:107. Pokud se nemůžete zúčastnit a nepoužívate Facebook, můžete se ptát i zde. Odkaz na přímý přenos najdete na webu fit.cvut.cz/zsd

edit retag flag offensive reopen delete

The question has been closed for the following reason "not a real question" by Miro Hrončok
close date 2016-03-16 01:01:19.869980

3 Answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-03-13 15:24:06 +0100

rindeal gravatar image

Trochu pozdě, ale přeci.

1) Je nějaká reálná šance, že se povrch chodníků mezi NTK a NB změní z bláta na něco pevnějšího? Třeba štěrk?

image description

2) Jaké je spojení fakulty a společnosti Oracle? Podle výročních zpráv (2010-2014) žádné, společnost Oracle totiž není a nebyla sponsorem fakulty. Ale. Spousta předmětů je věnována výhradně (BI-ADU, BI-DBS, ...) nebo alespoň částečně (BI-OSY, BI-AWD, ...) produktům této firmy, především Solarisu. Rovněž dva ze dvou fakultních serverů pro studenty běží na Solarisu. Mediálně je však fakulta známá spíše Linuxem - LinuxDays se pořádá v NB a spousta zaměstnanců na linuxovských akcích v NB a na Strahově účinkuje. Avšak o Linuxu jsou zde jen dva předměty - nový mini předmět pro začátečníky, "Úvod do Linuxu", a magisterský "Ovladače pro Linux". Jediné předměty generelně o Linuxu jsou jen na jiných fakultách (FEL, FD, FBMI) nebo školách (VUT FIT). Jaký je tedy důvod preferování Solarisu, který se dnes už používá jen u několika vendor-locknutých enterprise společností a této škole, před nejpoužívanějším OS na světě?

edit flag offensive delete publish link more

Comments

1

ad 1) Vždycky jsem měl za to, že ty červeně vyznačené stezky mají ve skutečnosti být trávník.

Josef Kokeš ( 2016-03-13 15:57:13 +0100 )edit
0

answered 2016-03-10 16:02:12 +0100

Dotazy

  1. Projektory v Nové Budově mají nízké rozlišení a málo svítí. Je v plánu nějaká obměna?

  2. Každou chvilku probíhá v časech výuky nějaka akce v přízemí Nové Budovy. Ruší nás při výuce, není možné posunout začatek akcí až na 19:30

  3. Plánujete něco s nízkou učastí v anketě? Nebylo by možné ji vyplňovat průběžně?

  4. Už prosím nerozvrhujete vrzačku a aspoň někdy proveďte vpouštění do rozvrhu spravně.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

2. Jaká akce vás konkrétně byla prosím tak hlučná, že zasahovala do výuky v sálech?

FIT ČVUT ( 2016-03-10 18:26:27 +0100 )edit
0

answered 2016-03-10 13:25:37 +0100

vilestra gravatar image

updated 2016-03-10 14:15:36 +0100

Dotazy

1) Bylo by možné motivovat studenty (např. náhradní domácí úlohou za body), aby nechodili nemocní na cvičení, kde se body dávají za práci?

2) Lze výuku začínat později, než v 7:30? Někteří lidé v tuto hodinu nedokáží vnímat přednášku (musí stávat mnohem dříve, aby dorazili do školy)

3) Je možné rozšířit nabídku tělocvikovýh sportů např. o sportovní střelbu?

Děkuji

edit flag offensive delete publish link more

Comments

http://730ne.cz/ FTW!

Miro Hrončok ( 2016-03-16 01:03:10 +0100 )edit

Question tools

Follow
2 followers

Stats

Asked: 2016-03-08 10:24:53 +0100

Seen: 410 times

Last updated: Mar 13

Related questions