Ask Your Question
1

Format textu prace

asked 2015-04-29 23:49:24 +0100

anonymous user

Anonymous

Ahoj, v bakalářce používám jak 1. osobu jednotného čísla, tak 1. osobu množného čísla. Zkrátka něco jsem dělal jen já a něco jsme s vedoucím diskutovali společně.. jak bych to měl ale napsat do práce, když se v pokynech píše, že bych se měl držet jen jedné formy (trpný rod občas taky použiju, a nijak špatně to nevypadá..). Např. hodnocení psát v množném čísle mi prostě přijde divný.

Vedoucí je externista.

edit retag flag offensive close delete

2 Answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-04-30 09:40:16 +0100

Josef Kokeš gravatar image

Záleží na kontextu. Já jsem práci psal v různých osobách:

  • ve třetí osobě jednotného čísla v částech, kde popisuji obecné fungování něčeho,
  • v první osobě množného čísla tam, kde šlo o vlastní výzkum, bez ohledu na to, jestli jsem ho vymyslel já nebo jestli jsme na něj přišli s vedoucím
  • v první osobě jednotného čísla spíš výjimečně tam, kde nějaké rozhodnutí bylo čistě moje a mohlo by být vnímáno jako problematické (tzn. vedoucí práce by s ním nemusel chtít být spojován).

Žádné námitky nebo poznámky jsem k tomu neměl, ani od oponenta, ani od komise.

První osoba jednotného čísla se mi pro jádro práce nezdá moc vhodná. U závěrečné práce to jde, protože za autora je považován student, ale ve vědeckých pracích typicky bývá autorů více a působilo by značně nepřehledně, kdyby se u každé myšlenky odlišovalo, kdo s ní přišel a autorství se přisuzuje všem (byť třeba v různých podílech, což ale není součástí článku, ale metainformací někde stranou).

edit flag offensive delete publish link more
0

answered 2015-04-30 00:45:52 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Já bych se držel jednotného čísla a množné použil pouze tam, kde je patrné, co se tím myslí, tzn. že přímo bude napsané něco jako: „Společně s vedoucím práce jsme se tedy rozhodli pro X.“

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2015-04-29 23:49:24 +0100

Seen: 185 times

Last updated: Apr 30 '15