Ask Your Question
1

Práce na fakultě?

asked 2015-01-23 21:26:52 +0100

anonymous user

Anonymous

Slyšel jsem, že studenti píšou software pro fakultu. Bohužel nikde nemůžu najít, kde se mám přihlásit a co musím umět. Nevíte někdo co a jak?

edit retag flag offensive close delete

3 Answers

Sort by » oldest newest most voted
-6

answered 2015-01-26 16:08:13 +0100

id gravatar image

Nemusíš umět nic. Podívej se na závěrečné práce nebo na kos. Zaměstnají každého kdo má zájem o pár peňez a čím větší hovno děláš tím lépe. Raději si najdi práci za kterou se nebudeš muset stydět.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-01-25 15:25:16 +0100

PeterBocan gravatar image

Práce na fakulte je IMO dosť. Stačí sa ozvať napr. Jakubovi Jirůtkovi.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-01-24 13:07:35 +0100

Martin Chovanec gravatar image

Když pominu nabídku třeba Roberta Pergla (http://ccmi.fit.cvut.cz/ccm-hleda-studenta-pro-spravu-webu/), tak zde by měl být seznam projektů na fakultě a kdo je za ně zodpovědný - dotazy bych směřoval na ně: https://ict.fit.cvut.cz/chiliproject/projects

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Další možnost jsou vypsané bakalářky a diplomky.

Josef Kokeš ( 2015-01-24 18:10:03 +0100 )edit

A věci na BI-SP1 https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SP1/projects/hunkajir/start . A portál spolupráce s průmyslem (link nevím).

Miro Hrončok ( 2015-01-25 12:31:32 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2015-01-23 21:26:52 +0100

Seen: 486 times

Last updated: Jan 26 '15

Related questions