Ask Your Question
1

Práce na fakultě?

asked 2015-01-23 21:26:52 +0100

anonymous user

Anonymous

Slyšel jsem, že studenti píšou software pro fakultu. Bohužel nikde nemůžu najít, kde se mám přihlásit a co musím umět. Nevíte někdo co a jak?

edit retag flag offensive close delete

3 Answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-01-25 15:25:16 +0100

PeterBocan gravatar image

Práce na fakulte je IMO dosť. Stačí sa ozvať napr. Jakubovi Jirůtkovi.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2015-01-24 13:07:35 +0100

Martin Chovanec gravatar image

Když pominu nabídku třeba Roberta Pergla (http://ccmi.fit.cvut.cz/ccm-hleda-studenta-pro-spravu-webu/), tak zde by měl být seznam projektů na fakultě a kdo je za ně zodpovědný - dotazy bych směřoval na ně: https://ict.fit.cvut.cz/chiliproject/projects

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Další možnost jsou vypsané bakalářky a diplomky.

Josef Kokeš ( 2015-01-24 18:10:03 +0100 )edit

A věci na BI-SP1 https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SP1/projects/hunkajir/start . A portál spolupráce s průmyslem (link nevím).

Miro Hrončok ( 2015-01-25 12:31:32 +0100 )edit
-6

answered 2015-01-26 16:08:13 +0100

id gravatar image

Nemusíš umět nic. Podívej se na závěrečné práce nebo na kos. Zaměstnají každého kdo má zájem o pár peňez a čím větší hovno děláš tím lépe. Raději si najdi práci za kterou se nebudeš muset stydět.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2015-01-23 21:26:52 +0100

Seen: 486 times

Last updated: Jan 26 '15

Related questions