Ask Your Question
2

secure copy

asked 2015-01-11 15:04:16 +0100

traceur gravatar image

updated 2015-01-11 17:13:21 +0100

Miro Hrončok gravatar image

Zdravím, rád by som si overil správnosť riešenia tejto úlohy:

V proměnné USER je uživatelské jméno, v SERVER název serveru. Zkopírujte ze serveru z adresáře, který je stejný jako aktuální adresář všechy soubory končící na .pdf, do aktuálního adresáře na místním počítači.

scp "$USER@$SERVER:$PWD/*.pdf" .
edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-01-11 16:26:05 +0100

Adam Kučera gravatar image

Ano, je to správné řešení.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-01-11 15:04:16 +0100

Seen: 120 times

Last updated: Jan 11 '15