Ask Your Question
2

Erasmus - kredity,známky

asked 2014-12-16 00:25:45 +0100

relickus gravatar image

updated 2014-12-16 11:23:16 +0100

Ahoj, zajímalo by mě jak to je se vztahem vycestování/semestru v cizině/Erasmu atd. ke studijnímu prospěchu. Předevšim jakou roli na možnosti podívat se někam hraje (ne)úspěšnost plnění studijního plánu a získaný známky.

Konkrétně jestli mě poměrně značný kreditový deficit a nijak dobrý známky připraví o šanci, nebo jí sice mít budu, ale bez možnosti výběru.

Díky

edit retag flag offensive close delete

2 Answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2014-12-17 17:23:06 +0100

tsusanka gravatar image

updated 2014-12-18 21:45:00 +0100

Na stránce Evropské kanceláře ČVUT, konkrétně zde, jsou přímo uvedeny podmínky pro naši fakultu:

  1. Počet získaných kreditů za studium na FIT ČVUT v době podání přihlášky musí být nejméně 20 x (počet semestrů studia na fakultě). Započítávají se pouze kredity za předměty, které odpovídají studijnímu plánu Informatika na FIT ČVUT.
  2. Vážený studijní průměr ze všech předmětů, za které uchazeč získal kredity, je nejvýše 2,4. V závislosti na velikosti stipendijního fondu určeného k podpoře programu Erasmus a počtu přihlášených studentů může být v daném roce požadován i nižší vážený průměr.
  3. Pokud bude student v době schvalování výjezdu studentem prvního ročníku navazujícího magisterského programu, musel být u bakalářské státní závěrečné zkoušky klasifikován A, B,C nebo D. V případě, že student byl klasifikován E, bude mu pro účely posuzování předběžného souhlasu pro výjezd uvažován studijní průměr dle bodu 2.
  4. Délka studia žadatele během předpokládaného výjezdu nepřesáhne standardní dobu studia plus jeden rok.

Jsou tam ještě další informace, tak si to pročti (viz odkaz nahoře; je potřeba sjet dolů a kliknout na naši fakultu).

Jinak pokud tyhle podmínky splňuješ, známky opravdu nehrají zas takovou roli, spíš to chce napsat dobře jazykový test.

edit flag offensive delete publish link more
1

answered 2014-12-16 10:34:56 +0100

Yo, nevím jak je to s Erasmem, ale u MBD hraje největší roli angličtina, popř. jiný cizí jazyk. Samotný studijní průměr má váhu 0,3. Je potřeba splnit nějaký minimální průměr, jež je dán fakultou, ale ten je pokud si dobře pamatuji kolem 2,5 (samá D-čka), takže to není nic zlého. Doporučuji investovat do jazykových znalostí, ty mají mnohem větší potenciál Tě "připravyt" o výjezd. Co se tyče kreditů, asi bych započítal, že ne všechny předměty fakulta uzná a nejspíš si prodloužíš studium.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2014-12-16 00:25:45 +0100

Seen: 516 times

Last updated: Dec 18 '14

Related questions