BI-AG1 Test

asked 2016-11-21 22:48:21 +0100

anonymous user

Anonymous

Máte někdo tušení, co vůbec očekávat v tom testu?

edit retag flag offensive close delete