Ask Your Question
0

Končí JavaScript?

asked 2016-05-18 09:12:30 +0100

this post is marked as community wiki

This post is a wiki. Anyone with karma >75 is welcome to improve it.

updated 2016-05-18 09:12:30 +0100

mazanma5 gravatar image

Zdravím, říká se, že PJS běželo tento semestr naposled. Taky jsem ale slyšel, že bude pokračovat, jen budě těžší, sloučené s něčím dalším apod. Má o tom někdo nějaké info, nebo nevíte, kde se to dá dohledat? Díky

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-19 06:37:34 +0100

Zoidy gravatar image

updated 2016-05-19 06:50:09 +0100

PJS a PHP se neruší akorát to od teď povede Ing. Tomáš Kadlec, garant předmětů WT1 a WT2 případně nových TWA. V bíle knize už je předmět PHP upraven, na PJS dojde asi v blízké době.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2016-05-18 09:12:30 +0100

Seen: 550 times

Last updated: May 19