Ask Your Question
1

Knihovna, framework a engine

asked 2016-04-15 20:59:53 +0100

Petr Gondek gravatar image

updated 2016-04-15 21:19:09 +0100

Ahoj, když už mam být ajťák, tak by bylo vhodné abych si ujasnil pár termínů a nevypadal jako blbec. Přesněji nerozumím vztahu mezi těmito 3 zmíněnýma a u enginu vlastně ani nevím, co to je.

Dokážu si asi představit, co je to ta knihovna. Obsahuje předpřipravené funkce a třídy, které se často používají a ulehčují programátorům práci, že je nemusí znovu psát (například známý vector). (říkám to správně?)

Framework jsem slyšel, že je takový obal pro knihovnu/knihovny, ale hlavně také předpisu (know how) jak napsat aplikaci.

Engine: ?

edit retag flag offensive close delete

Comments

2

Osobně mezi frameworkem a enginem nevidím zásadní rozdíl. IMHO je to pojmenování primárně věc zvyku jeho autora.

Josef Kokeš ( 2016-04-15 22:06:57 +0100 )edit

Děkuju

Petr Gondek ( 2016-04-21 18:01:54 +0100 )edit

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-04-17 20:13:04 +0100

Miro Hrončok gravatar image

To rozdělení mezi knihovnou a frameworkem bych nenapsal líp, nežs to udělal v otázce sám.

A k enginu nám krásně dopomůže Wikipedie:

The term Engine when used to describe a piece of software is frequently used by developers when speaking to a wider, layman audience, to describe what they would otherwise refer to as a library, SDK or object, to denote an encapsulated block of functionality.

The term often appears in marketing material that need to describe software internals, as well as in product names.

This way of using the term is metaphorical, and marketing oriented.

edit flag offensive delete publish link more

Comments

Dík

Petr Gondek ( 2016-04-21 18:01:59 +0100 )edit

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2016-04-15 20:59:53 +0100

Seen: 270 times

Last updated: Apr 17