Ask Your Question
1

Fakultní e-mail po studiu

asked 2016-03-11 10:20:00 +0100

mazanma5 gravatar image

updated 2016-03-11 10:20:33 +0100

Ahoj, měl bych rychlou otázku - zůstane mi fakultní e-mail až dostuduji? Docela ho používám, nejen ke školním záležitostem. Díky

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2016-03-11 14:13:50 +0100

RTFM: Elektronická pošta na ČVUT FIT

Ve zkratce je současná verze taková, že příchozí pošta ano (přesměrování na soukromou).

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2016-03-11 10:20:00 +0100

Seen: 6,137 times

Last updated: Mar 11

Related questions