Ask Your Question
0

Mathematica licence

asked 2016-03-06 21:07:25 +0100

anonymous user

Anonymous

updated 2016-03-06 21:08:50 +0100

Ahoj,

jak je to s generováním licence programu Mathematica pro studenty / domácí použítí? Psal jsem p. doktorovi Němečkovi (jakožto "správci" multilicence Mathematica pro ČVUT), který mi sdělil, že vygenerování si vlastní licence přes Wolfram Portal je v pořádku a zcela podle licenční smlouvy (viz postup na download.cvut.cz). Ale materiály na našem eduxu doporučují vytvoření tunelu na školní PC. Proč? Co je tedy správně?

edit retag flag offensive close delete

1 Answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-03-07 18:57:04 +0100

WaageVer gravatar image

Za každou osobní licenci fakulta platí navíc nějaké peníze, školní s tunelem jsou v paušálu. Proto se chce používání tunelu.

edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Stats

Asked: 2016-03-06 21:07:25 +0100

Seen: 171 times

Last updated: Mar 07