Ask Your Question
0

Kopírování mezi instancemi VIMu

asked 2015-11-04 22:16:28 +0100

David Mládek gravatar image

Když mám otevřené dvě okna s VIMem a potřebuji zkopírovat část textu z jednoho do druhého, dá se to udělat nějak jednoduše? Na internetu jsem našel jen vcelku složité možnosti. Případně jestli se dá kopírovat do systémového clipboardu?

edit retag flag offensive close delete

Comments

Take je moznost mit otevreno vice souboru v jednom VIMu. Vice viz (v)spliit nebo tabedit ;]

VojtechMyslivec ( 2015-11-07 13:18:21 +0100 )edit

2 Answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2015-11-05 13:30:05 +0100

Miro Hrončok gravatar image
  1. označ část textu myší
  2. přemísti kurzor do místa, kam chceš text vložit
  3. klikni do okna prostředním tlačítkem myši
edit flag offensive delete publish link more

Comments

To není specifické pro VIM.

Miro Hrončok ( 2015-11-05 13:30:24 +0100 )edit
1

answered 2015-11-05 21:52:12 +0100

Peter Mitura gravatar image

updated 2015-11-05 21:53:51 +0100

Prípadne, pre zdieľanie systémového a VIMového clipboardu si v linuxe pridaj do .vimrc

set clipboard=unnamedplus

alebo ak máš windows, tak len

set clipboard=unnamed
edit flag offensive delete publish link more

Your answer

Please start posting your answer anonymously - your answer will be saved within the current session and published after you log in or create a new account. Please try to give a substantial answer, for discussions, please use comments and please do remember to vote (after you log in)!

Add answer

[hide preview]

Question tools

Follow
1 follower

Stats

Asked: 2015-11-04 22:16:28 +0100

Seen: 190 times

Last updated: Nov 05 '15